Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Als trotse producenten en leveranciers van kruiden en specerijen willen we dat onze bedrijven, toeleveringsketens en andere zakelijke relaties vrij zijn van schendingen van mensenrechten, milieuproblemen en andere duurzaamheid issues. Onze klanten, de overheid en maatschappelijke organisaties verwachten dat ook steeds meer van ons. Met dat doel heeft de Koninklijke Nederlandse Specerijenvereniging (KNSV) in juni 2018 samen met de Nederlandse overheid, de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI), het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) en diverse maatschappelijke organisaties een convenant op het gebied van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO-convenant) afgesloten.

Wat is IMVO?

Als specerijenbedrijven zijn we vrijwel altijd internationaal actief. Grondstoffen , verwerkte en verpakte producten komen uit het buitenland en veel producten worden ook weer geëxporteerd. Sommige KNSV-leden hebben ook buitenlandse investeringen. Bij deze vormen van internationaal zakendoen moeten we IMVO-spelregels in acht nemen.

Het idee is dat bij de KNSV aangesloten bedrijven in hun internationale relaties problemen voor mens, milieu en maatschappij zoveel mogelijk voorkomen. Uitgangspunt is dat we daarbij meer willen doen dan wat wettelijk verplicht is. Afhankelijk van de aard, positie, invloed en formele verantwoordelijkheid moeten we bij IMVO ook aandacht besteden aan issues ver terug in toeleveringsketens, in principe ook op het niveau van de boeren. Voor  Nederlandse / westerse bedrijven zijn de OESO richtlijnen voor multinationale ondernemingen richtinggevend.

Uiteindelijk is IMVO voor ieder bedrijf echter maatwerk. Veel hangt af van de aard van de risico’s en de praktische mogelijkheden om deze aan te pakken. Vaak moet worden samengewerkt met leveranciers, klanten, maatschappelijke organisaties en/of binnen de sector (bijvoorbeeld in het Sustainable Spices Initiative).

Sommige bedrijven zullen niet uitsluitend potentiële negatieve impacts willen voorkomen (‘do-no-harm’). Als zij positief willen bijdragen aan het internationale welzijn van mens, milieu en maatschappij (‘do good’), dan zijn de Sustainable Development Goals een bron van inspiratie.

Wat doet de KNSV?

In 2014 publiceerde KPMG in opdracht van de Nederlandse overheid een ‘MVO Sectorrisico-analyse’. De voedingsmiddelenketen werd daarbij vanwege mogelijke problemen voor mens, milieu en maatschappij als ‘risicovol’ aangemerkt. De overheid wilde vervolgens met risicovolle sectoren en maatschappelijke organisaties IMVO afspraken maken: ‘de IMVO-convenanten’. Dergelijke convenanten zijn inmiddels met diverse sectoren afgesloten. De KNSV neemt deel aan het IMVO-convenant Voedingsmiddelen.

Het doel van dit convenant is primair dat specerijenbedrijven IMVO risico’s in hun internationale ketens in kaart brengen en dat zijzich inspannen om deze risico’s te verkleinen. Dit proces heet due diligence. Daarnaast zullen onder de paraplu van het convenant mogelijk specifieke projecten worden uitgevoerd.

Anticiperend op dit IMVO convenant namen KNSV-leden Verstegen Spices & Sauces, Epos en P. Visser & Zoon het initiatief om risico’s op kinderarbeid in een aantal specerijenketens in kaart te brengen, te weten komijn uit Turkije, kardemom uit Guatemala en kurkuma uit India. Onderdeel van dit initiatief was ook de ontwikkeling van een Due Diligence Toolkit for Responsible Business Conduct. Eén module van deze toolkit beschrijft hoe bedrijven due diligence in de bedrijfsvoering kunnen invoeren. Een andere module gaat specifiek over het voorkomen van kinderarbeid in specerijenketens. De toolkit kunt u via deze website bekijken. Het is voor KNSV-leden een hulpmiddel om met due diligence aan de slag te gaan en dus te voldoen aan de verwachtingen van het IMVO-convenant.

Waarom IMVO?

Behalve ethische overwegingen zijn er voor KNSV-leden de volgende redenen om met IMVO aan de slag te gaan:

Kwaliteit en continuïteit. Enerzijds neemt de mondiale vraag naar kruiden en specerijen toe. Anderzijds zie je dat steeds meer boeren stoppen of omschakelen naar andere makkelijkere of lucratievere gewassen. Een groeiende mismatch tussen vraag en aanbod is daarom een reëel risico voor onze sector en het is ons belang om boeren te verleiden om specerijen te blijven produceren. Een fatsoenlijk inkomen en acceptabele werk- en leefomstandigheden zijn daarvoor essentieel. Ook is er een relatie tussen de kwaliteit van kruiden en specerijen en de kennis, vaardigheden en financiële middelen van producenten om deze schoon en veilig te produceren.

Wetgeving. Bedrijven zijn steeds meer wettelijk verplicht om risico’s voor mens, milieu en maatschappij als gevolg van eigen operaties en in toeleveringsketens in kaart te brengen en maatregelen te nemen om deze risico’s te verkleinen. Voorbeelden zijn de ‘Anti-Slavery Act’ in het Verenigd Koninkrijk, verplichte mensenrechten due diligence voor grote bedrijven in Frankrijk en mogelijk verplichte kinderarbeid due diligence in Nederland. Het genoemde IMVO-convenant heeft nu nog een vrijwillig karakter, maar als bedrijven het onvoldoende oppakken zijn wettelijke verplichtingen niet uitgesloten.

Eisen en verwachtingen van klanten. Net zoals is gebeurd in veel andere voedselsectoren zijn onze klanten steeds kritischer op de duurzaamheidsprestaties van onze producten. Illustratief is dat de FNLI (voedingsmiddelenindustrie) en het CBL (onder andere supermarkten) ook het IMVO-convenant hebben ondertekend.

Overig. Denk aan steeds strengere duurzaamheidseisen bij financiering (leningen van banken, subsidies, exportkredietverzekeringen) en deelname aan handelsmissies. Aandacht voor IMVO is ook steeds belangrijker om een aantrekkelijke werkgever te zijn voor met name jong, hoogopgeleid personeel, voor het versterken van relaties met toeleveranciers en, in het geval van beursgenoteerde bedrijven, vanwege druk van aandeelhouders.

 

Resultaten 

Alle leden van de KNSV nemen door hun lidmaatschap deel aan het IMVO convenant. Onderdeel daarvan is dat wordt gemeten wat de actuele status is van IMVO per bedrijf. Deze gegevens worden door een onafhankelijke derde partij verzameld en samengevoegd tot een totaal score. Hier kunt u de vragenlijst downloaden, en ingevuld sturen naar Dhr. Ruud van Soelen: r.van.soelen@ser.nl